Addicionalment, l’empresa disposa d’una pàgina web en la qual ha d’incloure la política de privacitat i text legal:

PROTECCIÓ DE DADES TU I LLEIDA AV, S.L.

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. Tu i Lleida AV, S.L es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Tu i Lleida AV, S.L estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Tu i Lleida AV, S.L li informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: Tu i Lleida AV, S.L
NIF: B62728191
Domicili social: Sant Antoni, 4 – 25610 Os de Balaguer (Lleida)

USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, «els continguts») a Internet pertanyents a Tu i Lleida AV, S.L o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Tu i Lleida AV, S.L ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:
(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
(II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Tu i Lleida AV, S.L dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevols altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
(IV) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Tu i Lleida AV, S.L es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Tu i Lleida AV, S.L no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tu i Lleida AV, S.L serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) ..

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Tu i Lleida AV, S.L. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Tu i Lleida AV S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Tu i Lleida AV, S.L.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Tu i Lleida AV, S.L no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Tu i Lleida AV, S.L es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Tu i Lleida AV, S.L no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Tu i Lleida AV, S.L assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’ EXCLUSIÓ

Tu i Lleida AV, S.L es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

Tu i Lleida AV, S.L perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Tu i Lleida AV, S.L podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Tu i Lleida AV, S.L i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Somos una empresa en la que la transparencia en la información es fundamental para establecer una relación de confianza con las personas que forman nuestro proyecto y con nuestros proveedores y clientes, siendo la protección de los datos personales de las personas que confían en nosotros de vital importancia, por lo que queremos mediante la presente política de privacidad informarle sobre cómo recabamos y cómo tratamos o utilizamos estos datos.

En esta política de privacidad se establecen las bases sobre las que la empresa, trata los datos de carácter personal que voluntariamente nos facilitan nuestros usuarios a través de la página web.

Esta política siempre será aplicable cuando se faciliten datos a la empresa, la cual será responsable de sus datos (Responsable del Tratamiento de los Datos), ya través de cualquiera de los formularios de contacto o suscripción donde se recojan datos de carácter personal (nombre , email, etc.).

QUÉ NOS COMPROMETEMOS

QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE S US DATOS PERSONALES

Nombre de la empresa: Tu i Lleida AV, S.L.
NIF: B62728191
Dirección postal: C/ Sant Antoni, 4, 25610, Os de Balaguer (Lleida)

QUÉ ES UN DATO PERSONAL Y EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Un dato personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Se considera persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de esta persona.

Asimismo, el tratamiento de datos personales implica cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.

QUÉ TRATAMIENTOS REALIZAMOS SOBRE SUS DATOS PERSONALES Y PARA QUÉ FINES

Gestionar la solicitud de información remitida por parte del usuario a través del formulario de contacto y / o la dirección de correo electrónico, correo postal y / o número de teléfono facilitado a través del sitio web.

Gestionar la suscripción al envío de newsletter

Gestión de la alta y del acceso al portal de usuario mediante la correspondiente cuenta de usuario y contraseña.

Gestionar el envío y recepción de los comentarios que el usuario haya publicado en el blog.

QUÉ DATOS PERSONALES CAPTAMOS

A través de nuestra página web podemos recabar datos personales para diferentes finalidades:

Captaremos su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, así como aquellos datos personales que nos haya facilitado con motivo de la consulta planteada.

Captaremos sume dirección de correo electrónico.

Dirección de correo electrónico y contraseña, así como cualquier otro dato que se haya facilitado con el fin de crear la cuenta o perfil.

Cualquier dato que se haya facilitado al publicar el correspondiente comentario.

Dependiendo de la finalidad para la que se aportan los datos, serán requeridas los datos estrictamente necesarios.

Es importante que el usuario sea consciente de los datos que aporta y la finalidad para la que lo hace porque en el momento que los facilita, está aceptando que recopilamos, almacenamos y utilizamos estos datos para la finalidad requerida, pudiendo cualquier momento retirar el consentimiento prestado por las camas oportunos siendo el consentimiento del interesado la base legal y legitimación para el tratamiento de sus datos personales.

CUAL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, necesitamos una base de legitimación para el tratamiento de sus datos personales. La base de legitimación es su consentimiento.

QUÉ DERECHOS TIENE SOBRE LOS DATOS PERSONALES APORTADAS

Como usuario, puede ejercitar los siguientes derechos:

En cualquier momento, podrá ejercitar estos Derechos, mediante un escrito y acreditando su personalidad dirigido al responsable del tratamiento a la dirección señalada anteriormente, o a través de la dirección de correo electrónico: info@lleidaitu.com

Además, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que el tratamiento de datos personales infringe la legislación aplicable.

SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS

Mantendremos los datos durante el tiempo estrictamente necesario para la prestación del servicio solicitado y mientras el titular no solicite su eliminación, adoptando las medidas adecuadas de carácter técnico y organizativo contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra la su pérdida, destrucción o daño accidentales, haciendo todo lo posible para protegerlos y mantenerlos de forma segura.

QUÉ DATOS PERSONALES COMPARTIMOS CON TERCEROS

No se prevén cesiones de datos excepto en aquellos casos en que exista una obligación legal o comunicación necesaria para poder prestarle el servicio solicitado adecuadamente. No hay previsión de transferencias de datos internacionales